V Wojewódzki Festiwal  Niezapominajka

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
29
10.2021
Piątek
Tczew - V Wojewódzki Festiwal  Niezapominajka
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie i Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie zapraszają na Konkurs piosenki oraz przegląd twórczości artystów polskiej sceny muzycznej, którzy już odeszli - nieżyjących muzyków, aktorów, piosenkarzy, pieśniarzy - V Wojewódzki Festiwal  "Niezapominajka".

Festiwal jest skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół i placówek, oraz uczniów klas średnich z województwa pomorskiego.

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
przy w współpracy ze: Szkołą Podstawową nr 11 w Tczewie .

Cele konkursu:
? Promowanie polskich  tradycji muzycznych i uwrażliwianie na piękno muzyki.
? Promowanie młodych talentów muzyczno-artystycznych, rozwijanie zdolności wokalnych i scenicznych dzieci.
? Kształtowanie umiejętności odważnego występowania przed publicznością, niwelowanie tremy, strachu przed występami publicznymi.
? Wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

Organizacja:
Konkurs odbędzie się w sali widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
w piątek 29.10.2021 r. w godzinach:
8.30 - rozśpiewanie uczestników konkursu
9.00.00 - 12.00 kategoria I i II
13.00 - 15.00 kategoria III i IV

a. Festiwal odbywa się  w miejscu wyznaczonym przez organizatora;
b. Podstawą kwalifikacji do udziału w konkursie jest nadesłane w terminie poprawne  zgłoszenie - wypełniona karta uczestnika - oraz podkład do wybranych piosenek
c. Zgłoszenia wraz z podkładami należy nadsyłać do 21.10.2021r.,
na adresy:
e-mail: niezapominajka@sp11.pl
akruszynska@ckis.tczew.pl , agata.sowa@sp11.pl,
(Z DOPISKIEM - FESTIWAL NIEZAPOMINAJKA)

tel./fax: 58 531 07 07 - CKiS wew.33
tel./fax 58 531 59 52 - SP11
tel. 608 294 053 - Agata Sowa

d. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w kategoriach wiekowych :

I kategoria - 10 -11 lat
II kategoria - 12-13 lat
III kategoria -14 -15 lat
IV kategoria - 16 - 19 lat
e. Każda placówka może zgłosić 1 osobę w poszczególnych kategoriach.
f. Obok akompaniamentu "na żywo", dopuszczalna jest forma półplaybacku (podkład muzyczny), przesłana wcześniej do organizatora.
g. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu.
h. Organizator gwarantuje podstawowy sprzęt nagłaśniający. Wszelkie wymagania techniczne należy umieścić w zgłoszeniu.

Szczegóły występów festiwalowych:
a. Uczestnik konkursu wykonuje jeden utwór repertuaru nieżyjącego muzyka, artysty, piosenkarza/piosenkarki.
b. Uczestnik nie będzie miał możliwości próby na miejscu festiwalowym.
c. Niezależne i profesjonalne jury powołane przez organizatora w trakcie konkursu oceniać będzie:
- umiejętności wokalne uczestnika, muzykalność, poczucie rytmu, znajomość tekstu,
- oryginalność występu i aranżacji utworu,
-wartość artystyczną występu (ruch sceniczny, interpretacja, wykonanie),
-dobór repertuaru.
d. W konkursie w każdej kategorii wiekowej nagrodzeni zostaną trzej najlepsi wykonawcy oraz zostanie wyłoniona specjalna nagroda publiczności.


V Wojewódzki Festiwal Piosenki Niezapominajka 2021/2022
Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników
Wiek uczestnika/uczestników:


Szkoła lub placówka (pełna nazwa szkoły lub placówki i adres):


Dane kontaktowe (na które będą przekazywane szczegóły imprezy):

Opiekun:
Dobór repertuaru: oryginalny tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor muzyki
1.

Uwagi techniczne:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)."

W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI PRZEPROWADZENIA KONKURSU W/W FORMIE Z POWODU PANDEMII, KONKURS PRZEPROWADZONY BĘDZIE W WERSJI ON-LINE.
WSZELKIE INFORMACJE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE www.niezapominajka.sp11.pl oraz pod tel.: 608294053 - Agata Sowa.


Regulamin konkursu w wersji on-line:
Cele konkursu:
V Wojewódzki Festiwal Niezapominajka edycja online realizowany jest w celu wspierania młodych talentów wokalnych na terenie Województwa pomorskiego, a także promowania aktywności młodzieżowej i rozwijania ich pasji i zainteresowań muzycznych i artystycznych.
Organizacja:
? Festiwal trwać będzie od 21.10.2021r.- 08.11.2021r.
? Festiwal złożony jest z trzech etapów:
? I etap - Przyjmowanie zgłoszeń - do 28.10.2020r. do godz. 24.00
? II etap - PREZENTACJA na stronie www.niezapominajka.sp11.pl zakwalifikowanych do festiwalu wykonań 29.10.2021r. - 05.11.2021r. - głosowanie online na Nagrodę Publiczności
? III etap - Ogłoszenie wyników - 08.11.2021r. na stronie www.niezapominajka.sp11.pl
Wyniki oraz prezentacja zakwalifikowanych do festiwalu wykonań zostaną podane na stronie www.niezapominajka.sp11.pl
Warunki udziału w V Wojewódzkim Festiwalu Niezapominajka online:
? Warunkiem udziału w Festiwalu jest zgłoszenie uczestnika/ów poprzez prawidłowe wypełnienie "Formularza zgłoszeniowego", znajdującego się na stronie www.niezapominajka.sp11.pl, w zakładce Zgłoszenia, w terminie 28.10.2021r.
? Dołączenie do "Formularza zgłoszeniowego" nagrania
? Przesłanie "Formularza Zgłoszeniowego" jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
? Film zgłoszony do konkursu musi być nagrany w warunkach domowych.
? Film konkursowy powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia.
? Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament własny (ocenie będzie podlegać tylko prezentacja wokalna) .
? Niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji.
? Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo. (w załączniku do formularza na stronie www.niezapominajka.sp11.pl )
? UWAGA Filmy konkursowe mogą być nagrane tylko i wyłącznie w warunkach domowych powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet.
? Jest możliwość dostarczenia nagrania na płycie CD,DVD lub pendrive do CKiS
w Tczewie Pani Anny Kruszyńskiej lub sekretariatu SP 11 Tczew do Pani Agaty Sowy, lub wysłania na e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl, agata.sowa@sp11.pl, niezapominajka@sp11.pl
(Z DOPISKIEM - V FESTIWAL NIEZAPOMINAJKA ONLINE)

tel./fax: 58 531 07 07 - CKiS wew. 33
tel./fax 58 531 59 52 - SP11
tel. 608 294 053 - Agata Sowa

W konkursie mogą brać udział uczestnicy w kategoriach wiekowych :

I kategoria - 10 - 11 lat
II kategoria - 12 - 13 lat
III kategoria - 14 - 15 lat
IV kategoria - 16 - 19 lat

Szczegóły występów festiwalowych:
? Każdy uczestnik może przesłać jedną piosenkę w swojej kategorii wiekowej.
? Niezależne i profesjonalne jury powołane przez organizatora w trakcie konkursu oceniać będzie - - umiejętności wokalne uczestnika, muzykalność, poczucie rytmu, znajomość tekstu,
? W konkursie nagrodzeni zostaną trzej najlepsi wykonawcy.
? Zwycięzca nagrody publiczności otrzyma specjalną nagrodę przyznaną przez publiczność.
V Wojewódzki Festiwal Piosenki Niezapominajka 2021/2022
Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników:
Wiek uczestnika/uczestników:

Szkoła lub placówka (pełna nazwa szkoły lub placówki i adres):

Dane kontaktowe (na które będą przekazywane szczegóły imprezy):

Opiekun:
Dobór repertuaru: oryginalny tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor muzyki
1.
Prześlij nagranie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)."
Klauzula informacyjna
? Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, ul.: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew, tel.: 58 531 07 07
? Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji IV Festiwalu Niezapominajka oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L 2016.119.
? Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
? Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
? Okres przechowywania przez Administratora formularzy zgłoszeniowych wraz z zawartymi danymi moimi oraz mojego dziecka wynosi 2 lata.
? Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych.
? Moje dane osobowe / dane osobowe mojego dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.
? Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji IV Festiwalu Niezapominajka
? Wyrażam zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczenie nagrania na stronie internetowej w celu udziału w IV Festiwalu Niezapominajka.
Podpis Rodzica

Sonda - odpowiedz na pytanie

Kogo chcesz na letnim koncercie w Tczewie? (część 1 z 2)

Drukuj
Prześlij dalej