"Nad Wisłą" - plener plastyczny dla dzieci i młodzieży

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
11
06.2021
Piątek
Tczew - "Nad Wisłą" - plener plastyczny dla dzieci i młodzieży
Serdecznie zapraszamy do udziału w plenerze plastycznym, który odbędzie się 11 czerwca 2021r. w godzinach od 16.00 do 18.00 na Bulwarze nad Wisłą. Warsztaty poprowadzi nasza instruktor plastyki Joanna Czarnecka.

11 czerwca 2021 godz. 16.00-18.00

W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 12 roku życia. Na zgłoszenia uczestników pleneru czekamy do 7 czerwca 2021r. włącznie.
UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online dostępny https://forms.gle/anQLveEyVprsqKNeA

Zbiórka zapisanych uczestników pleneru odbędzie się w Centrum Kultury i Sztuki - 11.06.2021r. o godz. 16.00. Prosimy o wcześniejsze przybycie
Regulamin pleneru plastycznego do pobrania na stronie www.ckis.tczew.plRegulamin PLENERU PLASTYCZNEGO
"Nad Wisłą"
11.06.2021r.

I Informacje ogólne
1. Organizatorem PLENERU PLASTYCZNEGO jest Centrum Kultury i Sztuki, Tczew (83-110), ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10.
2. Plener ma charakter zamknięty i jest adresowany do dzieci i młodzieży od lat 12.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.tczew.pl oraz w Centrum Kultury i Sztuki, Tczew (83-110), ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10 /u portiera/.
4. Głównym celem pleneru jest pobudzanie aktywności plastycznej oraz rozwijanie kreatywności.

II Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem pleneru mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 12 lat.
2. Uczestnicy wydarzenia muszą być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, tj. kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek, biegunka, wymioty, ból gardła.
3. Nie wolno uczestniczyć w Plenerze, jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej albo uczestnik miał w ciągu ostatnich 2 tygodni od terminu warsztatów kontakt z ww. osobą.
4. Warunkiem, aby zostać uczestnikiem Pleneru jest: zapoznanie się przez rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej z Regulaminem pleneru plastycznego oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.tczew.pl

5. Na zgłoszenia czekamy do dnia 07.06.2021r. włącznie.
6. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Każda osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma telefoniczne lub mailowe potwierdzenie zakwalifikowania się na plener plastyczny.

III Organizacja
1. Plener odbędzie się na Bulwarze nad Wisłą w Tczewie.
2. Udział w plenerze jest bezpłatny.
3. Wszystkie prace wykonane podczas pleneru zostają w Centrum Kultury i Sztuki. Prace zostaną sfotografowane i będą dostępne w formie mini wystawy online na oficjalnym fanpage CKiS na Facebooku lub na słupach reklamowych.
4. Uczestnicy muszą stosować się do poleceń pracowników Centrum Kultury i Sztuki, również tych dotyczących reżimu sanitarnego (np. dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 2 m, zakaz swobodnego poruszania się pomiędzy stanowiskami pracy i wymieniania się przyborami pomiędzy uczestnikami).
5. Zbiórka uczestników pleneru odbędzie się w budynku Centrum Kultury i Sztuki. Prosimy o przybycie maks. 20 minut przed rozpoczęciem wydarzenia w celu zachowania reżimu sanitarnego oraz pobrania materiałów na plener.
6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, z wyjątkiem picia wody/soku, przyniesionego przez uczestnika.

IV Informacje związane z ochroną danych osobowych
Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10, jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Pleneru Plastycznego w CKIS organizowanych przez administratora danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji ww. pleneru w CKIS na podstawie art. 6 ust pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
Państwa dane będą udostępniane innym odbiorcom danych: prasa, radio, telewizja, współuczestnicy wydarzenia, służby porządkowe (ochrona).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji - 50 lat.
Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sztuki jest Pani Adriana Głuchowska e-mail: inspektor@um.tczew.pl
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
V Rodzic/opiekun prawny, wysyłając formularz zgłoszenia, w szczególności oświadcza, że:
1. przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jego i uczestnika jest Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Tczewie (83-110), ul. Wyszyńskiego 10
2. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów, w jakim zostały zebrane,
3. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji Pleneru Plastycznego,
4. wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku swojego oraz uczestnika, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora na potrzeby marketingowe Organizatora,
5. dla potrzeb Organizatora wizerunek jego i uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby organizacji wydarzenia oraz w celach informacyjnych,
6. niniejsza zgoda (podpunkt d-e) jest nieodpłatna, nieograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie Organizatora, Współorganizatorów oraz portalach społecznościowych) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych,
7. wizerunek jego i uczestnika nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dobra osobistych,
8. zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Pleneru Plastycznego.

Drukuj
Prześlij dalej